Zásady zpracování osobních údajů - ITM INTERNET

ÚČETNICTVÍ V ITM CLOUDU    |    MICROSOFT 365    |    ČASTÉ OTÁZKY    |    O NÁS    |    KONTAKT
Přejít na obsah
Zásady zpracování osobních údajů (GDPR)

Zásady zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 a čl. 14 Nařízení EU č. 2016/679
 
Ve smyslu článků 13 a 14 Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen “Nařízení”), společnost ITM INTERNET s.r.o. (dále jen “ITM INTERNET”), v níže uvedeném dokumentu poskytuje svým zákazníkům, potenciálním zákazníkům a také třetím stranám (např. zákonní zástupci aj.), kteří přicházejí do styku s ITM INTERNET svým jménem či v pověření svých zákazníků, včetně potenciálních zákazníků (dále jen „Subjekty údajů“), informace vyžadované zákonem týkající se zpracování jejich osobních údajů (dále jen „Údaje“).
 
Kdo jsme
 
Správce údajů: Společnost ITM INTERNET s.r.o., zastoupená svým právním zástupcem, se sídlem Husinecká 903/10, Praha 3, Žižkov, PSČ 13000, Česká republika, privacy@itmi.cz
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO): dpo@itmi.cz
 
Jak získáváme osobní údaje
 
Údaje zpracovávané Správcem jsou získávány následovně:
 
  • od Subjektu údajů, zejména prostřednictvím technologií vzdálené komunikace, které používá Správce údajů (např. webové stránky, aplikace pro chytré telefony a tablety, call centra aj.)
  • z veřejných zdrojů, jako jsou veřejné rejstříky, seznamy, veřejně dostupné dokumenty (např. finanční výkazy, informace obsažené v obchodním rejstříku, realitní listiny aj.), jakož i údaje extrahované ze zdrojů, do kterých může veřejně a obecně nahlédnout kdokoli, jako jsou tištěné nebo digitální noviny, informace z telefonních seznamů, webové stránky veřejných orgánů nebo jiných orgánů dozoru a kontroly, jsou také zpracovávány.
   
Jaké údaje zpracováváme
 
Osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa pobytu, telefonní číslo (pevné linky nebo mobilní), faxové číslo, datum narození, e-mailová adresa
Bankovní spojení: IBAN a údaje o bankovním/poštovním účtu (s výjimkou čísla platební karty)
Údaje o provozu na internetu: Logy, IP adresa, ze které je přistupováno
 
Pro jaké účely potřebujeme osobní údaje subjektu údajů
 
Registrace a správa kontaktních požadavků a/nebo informačních materiálů: Údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány za účelem provádění předběžných činností a i těch, které následují po žádosti o registraci, ke správě požadavků zákazníka a/nebo k zasílání informačních materiálů a ke splnění všech ostatních povinností z toho vyplývajících.
 
  • Právní základ: Právním základem pro toto zpracování je poskytování služeb souvisejících se žádostí o registraci, informace a kontakt a/nebo zaslání informačních materiálů a splnění zákonných požadavků. Poskytování Údajů je nepovinné. Pokud však Subjekt údajů odmítne Údaje předat, nebude možné, aby Správce údajů poskytl požadovanou službu.
 
Řízení smluvního vztahu: Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány za účelem provádění činností při přípravě a po zakoupení služby a/nebo produktu, jako je správa příslušné objednávky, poskytování samotné služby a/nebo výroba a/nebo dodání zakoupeného zboží, související fakturace a správa plateb, vyřizování jakýchkoli nároků a/nebo reklamací a poskytování samotné podpory, zasílání informačních sdělení, jakož i plnění všech dalších závazků vyplývajících ze smlouvy.
 
  • Právní základ: Právním základem pro toto zpracování je poskytování služeb souvisejících se smluvním vztahem a dodržování zákonných požadavků. Poskytování Údajů je nepovinné. Pokud však Subjekt údajů odmítne Údaje poskytnout, nebude možné, aby Správce údajů poskytl požadovanou službu.
 
Hájení práv u soudu či mimosoudně: Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány i za účelem zjištění, uplatnění nebo obhajoby práva Správce údajů a/nebo obrany před nároky třetích stran, u soudu či mimosoudně.
 
  • Právní základ: Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem Správce údajů dosáhnout rovnováhy práv Správce a Subjektu údajů.
 
Fyzická a informační bezpečnost: Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány za účelem zajištění bezpečnosti sítí a informací, ochrany podnikových aktiv a bezpečnosti kanceláří a podnikových systémů.
 
  • Právní základ: Právním základem pro toto zpracování je respektování zákonných povinností a oprávněný zájem Správce údajů dosáhnout rovnováhy práv Správce a Subjektu údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých Údajů pro daný účel z důvodů týkajících se jeho osobní situace.
 
Prevence podvodů: Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány tak, aby umožňovaly automatizované kontroly softwarovými systémy, které monitorují a předcházejí podvodným platbám ještě před poskytnutím služeb/produktů. Pokud tyto kontroly vrátí negativní výsledek, nebude možné dokončit transakci; Subjekt údajů může samozřejmě vyjádřit svůj názor, požádat o vysvětlení nebo napadnout rozhodnutí zasláním svých argumentů Zákaznické podpoře nebo na privacy@itmi.cz.
 
  • Právní základ: Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem Správce údajů dosáhnout rovnováhy práv Správce a Subjektu údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých Údajů pro daný účel z důvodů týkajících se jeho osobní situace.
 
Propagační aktivity pro služby/produkty podobné těm, které byly zakoupeny: Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány za účelem zasílání e-mailů souvisejících s propagačními akcemi a nabídkami týkajícími se služeb/produktů Správce údajů totožných a/nebo podobných těm, na které se vztahuje aktuální smlouva se Subjektem údajů, ledaže by Subjekt údajů proti tomuto zpracování vznesl námitky před, nebo během vzniklé komunikace.
 
  • Právní základ: Právním základem pro toto zpracování je oprávněný zájem Správce údajů na propagaci produktů nebo služeb, které mohou být předmětem zájmu Subjektu údajů, s přihlédnutím k rovnováze práv Subjektu údajů a Správce údajů. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitky proti zpracování svých Údajů pro daný účel z důvodů týkajících se jeho osobní situace.
 
Komu sdělujeme osobní údaje subjektu údajů
 
Zaměstnanci ITM INTERNET: Plnění administrativních a účetních požadavků a požadavků souvisejících se smluvními plněními.
Externí poskytovatelé a společnosti: Poskytování služeb (servis, údržba, dodání/přeprava produktů, poskytování dalších služeb, poskytovatelé sítí a elektronických komunikačních služeb) souvisejících s požadovanou službou.
Úvěrové instituce, zpracovatelé elektronických plateb, banky a pošty: Správa přijatých plateb a vracení úhrad souvisejících se smluvním plněním.
Externí poradci/konzultanti a poradenské společnosti: Plnění zákonných požadavků, uplatňování práv, ochrana smluvních práv, vymáhání pohledávek.
Finanční správa, státní úřady, orgány činné v trestním řízení, dozorové a kontrolní úřady: Plnění zákonných požadavků, ochrana práv; seznamy a registry vedené státními úřady a podobnými institucemi na základě zvláštních předpisů týkajících se smluvního plnění.
Formálně pověřené osoby nebo osoby s uznanými zákonnými právy: Právní zástupci, konkurzní správci, opatrovníci atd.
 
Zaměstnanci Správce údajů, kteří jsou oprávněni ke zpracování, včetně stážistů, dočasných pracovníků, konzultantů, mohou mít rovněž znalosti o Údajích v souvislosti s plněním jim přidělených úkolů. Osobní Údaje nebudou v žádném případě dále šířeny, a tudíž nebudou předány nedefinovaným stranám, a to v žádné formě, ani například formou zpřístupnění nebo konzultace Údajů.
 
Jak zpracováváme osobní údaje subjektu údajů
 
Údaje jsou zpracovávány manuálními, elektronickými a vzdálenými prostředky a v souladu s požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost Údajů a zabránit hmotným nebo morálním škodám.
 
Kde zpracováváme osobní údaje subjektu údajů
 
Údaje Subjektu údajů jsou uloženy v archivech umístěných v zemích Evropské unie. Je-li to nezbytné pro dosažení uvedených účelů, mohou být Údaje Subjektu údajů předávány do zahraničí, do zemí/organizací mimo Evropskou unii, které zaručují úroveň ochrany osobních údajů, kterou Evropská komise považuje za přiměřenou nebo na základě jiných vhodných záruk, jako jsou standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí nebo souhlas Subjektu údajů. Subjekt údajů je oprávněn získat kopii Údajů případně přenesených do zahraničí, jakož i seznam zemí/organizací, kam byla data přenesena. O tyto údaje je možné zažádat písemně na privacy@itmi.cz.
 
Jak dlouho uchováváme osobní údaje subjektu údajů
 
Údaje budou uchovávány ve formě, která umožní identifikaci Subjektu údajů, pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly získány, s ohledem na zákony vztahující se na činnosti a odvětví, ve kterých Správce údajů působí. Po uplynutí takto stanovených období budou Údaje vymazány nebo zpracovávány anonymně za předpokladu, že není nutné další uchovávání pro splnění povinností (např. pro účely účetnictví a daní), které mohou přetrvávat i po ukončení smlouvy nebo plnění povinností stanovených veřejnými orgány a/nebo dozorčími orgány.
 
Jaká práva má subjekt údajů
 
Subjekt údajů má možnost obrátit se na privacy@itmi.cz pro uplatnění práva získat v případech stanovených Nařízením přístup k údajům, které se ho týkají, vymazat údaje, opravit nesprávné údaje, doplnit neúplné údaje, omezit zpracování údajů, přenést údaje a vznést námitky vůči jejich zpracovávání.
 
Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u příslušného českého orgánu dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů), tj. u autority, která plní povinnosti a vykonává svá práva v členském státě, kde k porušení došlo, dle čl. 77 Nařízení, jakož i zahájit příslušná soudní řízení podle čl. 78 a čl. 79 Nařízení.
Návrat na obsah